POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

En cumprimento da Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, indicámoslle que os datos persoais que Vd. nos facilíta de forma voluntaria, por calquera dos nosos medios de recolleita de información, van ser incorporados a ficheiros de tratamento de datos de carácter persoal debidamente inscritos na Agencia Española de Protección de Datos.

Devanditos ficheiros teñen como a súa única finalidade a xestión de actividades asociativas¹ por parte do CLUB DE MONTAÑA FORMIGUEIROS quen é titular de devanditos ficheiros. Os datos contidos neles serán tratados de forma confidencial. O CLUB DE MONTAÑA FORMIGUEIROS cumpre integramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, e cos compromisos de confidencialidade propios da súa actividade.

¹ Inclúe xestión de actividades culturais, xestión de clubs ou asociacións deportivas, culturais, profesionais e similares, actividades asociativas diversas e xestión de medios de comunicación social.

O CLUB DE MONTAÑA FORMIGUEIROS adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

Para a realización da xestión antes mencionada pode ser necesario que se cedan os datos a encargados de tratamento, empresas colaboradoras e administracións públicas.

Infórmase da posibilidade de enviarlle información sobre actividades e servizos de interese aos que vostede presta o seu consentimento, e que, por calquera medio, puidesen levar a cabo entes colaboradores do titular do ficheiro e o propio titular do ficheiro.

Esta autorización faise efectiva de forma retroactiva a calquera tratamento de datos feitos xa por parte do titular do ficheiro, a condición de que a finalidade fose a anteriormente indicada. Tamén se fai efectiva para calquera outro tratamento necesario para a prestación de servizos de recente ou nova contratación.

Para que a información que conteñen os nosos ficheiros estea sempre actualizada e non conteña erros pedimos aos nosos usuarios que nos comuniquen, o máis axiña posible, as modificacións e rectificacións dos seus datos de carácter persoal.

Si desexa exercer o dereito de acceso, rectificación, oposición ou cancelación nos términos e nas condicións previstas na LOPD, poder facelo dirixindo un escrito (achegando fotocopia do DNI) ou enviando un correo electrónico a:

CLUB DE MONTAÑA FORMIGUEIROS
Rúa Real, 118
27320 Quiroga (Lugo)

Correo-e: cmformigueiros@openmailbox.org

Advertisements